Metameer werkt voortdurend aan kwaliteit

Bij Metameer staat de zorg voor kwaliteit hoog in het vaandel. In het schoolplan 2019-2023 beschrijven we onze missie en visie. Metameer is een krachtige regionale leergemeenschap voor voort -gezet onderwijs. Het stimuleren van brede ontwikkeling staat centraal. Hierbij is het bewust inzetten van talenten essentieel. Zo willen we een betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. Met de focus op aandacht, kwaliteit en innovatie realiseren we een grote
variatie aan opleidingen en een passende leeromgeving.

Metameer werkt vanuit de kernwaarden aandacht, kwaliteit en innovatie, continu aan de verdere ontwikkeling van ons onderwijsaanbod en bijpassende leeromgeving. Tevens betekent dit dat ons systeem voor kwaliteitszorg zo is ingericht dat we systematisch allerlei processen en activiteiten evalueren om na te gaan in hoeverre we onze onderwijsbeloftes kunnen waarmaken. Waar nodig voeren we verbeteringen door.

Bij het evalueren maken we gebruik van verschillende interne en externe instrumenten. Zo voeren we regelmatig les-observaties uit bij onze docenten aan de hand van een kijkwijzer. Jaarlijks zetten we een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen en ouders. Ook vullen leerlingen met regelmaat vragenlijsten in om feedback te geven op het functioneren van docenten. 

Scholen op de kaart
Nadere informatie over de verantwoording van de kwaliteit van ons onderwijs en resultaten is terug te vinden op de website “Scholen op de kaart”. Daar vindt u een antwoord op allerlei vragen, zoals ‘hoe veilig is de school?’, ‘welke ondersteuning biedt de school?’, ‘wat zijn de examenresultaten?’ en ‘hoe doen de leerlingen het in het vervolgonderwijs?’. Ook kunt u daar nader inzicht krijgen in de tevredenheid van leerlingen en ouders over de verschillende aspecten van ons onderwijs. Via onderstaande links komt u rechtstreeks in "Scholen op de kaart":

Jaarverslag

Bekijk hier het verkorte schoolverslag van Metameer.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het jaarverslag op de website van OMO.

ROQUIN