Begeleiding

Iedere leerling is uniek. Bij jenaplan gaan we uit van wat een leerling wél kan en niet van wat hij of zij níet kan. We kijken naar kansen. Leerlingen die het nodig hebben, krijgen van ons extra begeleiding. Zo zorgen we dat elk kind het beste uit zichzelf haalt.

Mentoren

De mentor is de docent die uw kind het vaakst in de week ziet. Tijdens studiewerktijd zijn beide mentoren (iedere klas heeft twee mentoren) zes keer 40 minuten per week aanwezig. Daarnaast geven de mentoren ook nog een vak aan hun klas. Daardoor kunnen zij uw kind en de groep intensief volgen en begeleiden.

Mentortaken

De mentor spreekt met uw kind over de voortgang, maar ook over hoe uw kind zich voelt. Omdat cijfers niet alles vertellen, worden behalve cijferrapporten ook reflectieverslagen uitgereikt. Samen met de mentor leert uw kind nadenken over zijn of haar eigen leerproces en ontwikkeling.

Rol van de ouders

Ook aan u vragen wij actief deel te nemen aan de reflectie over de ontwikkeling van uw kind. En wij horen ook graag hoe u denkt over het Jenaplanonderwijs in het algemeen.

Loopbaanbegeleiding

Vanaf de brugklas bieden we loopbaanleren om het keuzeproces van leerlingen te begeleiden. Alle ervaringen die leerlingen op school en buiten school opdoen, worden bij het keuzeproces betrokken. Hiervoor is een leeromgeving nodig die is gericht op de toekomstige loopbaan van de leerling. Dat ziet er als volgt uit:

Loopbaangerichte leeromgeving

Leerlingen worden veelvuldig in contact gebracht met de echte beroepspraktijk; Er is sprake van een krachtige, levensechte leeromgeving; Er is veel aandacht voor reflectie; Leerlingen maken keuzes en ervaren de consequenties van die keuzes; Leerlingen worden hierbij gecoacht door ervaren docenten en beroepskrachten. Deze voorwaarden vindt u terug in het reguliere programma, maar ook in loopbaanworkshops, stages, excursies en workshadowing.

Meer informatie over Loopbaanbegeleiding is te krijgen bij de decanen
Henk Pouwels voor vmbo-leerlingen
Michiel Duijff voor de havo/vwo-leerlingen

Extra begeleiding

Heeft uw kind, om welke reden dan ook, leerachterstanden opgelopen? Dan kan hij of zij in aanmerking komen voor extra begeleiding.

Handelingsplan

Wij schrijven voor deze leerlingen een handelingsplan op maat, dat u moet ondertekenen. Dit plan zullen we per periode samen met u, uw kind en de mentor evalueren en - indien nodig - bijstellen. De extra hulp vindt buiten de klas plaats. Dit kan tijdens de reguliere lestijden maar ook na de reguliere lestijd.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie Voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie is er, als het nodig is en uw kind gemotiveerd is, extra begeleiding mogelijk. Deze leerlingen kunnen gebruik maken van alle faciliteiten die er voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie zijn. Voor dyslectische leerlingen vindt de begeleiding plaats in het eerste en tweede schooljaar. De ervaring leert dat deze kinderen het bij ons heel goed doen. 

ROQUIN