Metameer werkt voortdurend aan kwaliteit

Bij Metameer staat de zorg voor kwaliteit hoog in het vaandel. In ons schoolplan ‘Bouw wie je bent 2015-2019’ hebben we onze missie en visie beschreven. Metameer wil een krachtige regionale leergemeenschap zijn voor voortgezet onderwijs waar leerlingen en medewerkers bouwen aan wie ze in wezen zijn, waardoor ze betekenisvol kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit uit zich in een breed onderwijsaanbod voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs, waar oog is voor de brede ontwikkeling van ieder individu. 

Onderdeel van deze visie is ook dat we op Metameer vanuit de kernwaarden aandacht, kwaliteit en innovatie, continu werken aan de verdere ontwikkeling van ons onderwijsaanbod en bijpassende leeromgeving. Tevens betekent dit dat ons systeem voor kwaliteitszorg zo is ingericht dat we systematisch allerlei processen en activiteiten evalueren om na te gaan in hoeverre we onze onderwijsbeloftes kunnen waarmaken. Waar nodig voeren we verbeteringen door.

Bij het evalueren maken we gebruik van verschillende interne en externe instrumenten. Zo voeren we regelmatig les-observaties uit bij onze docenten aan de hand van een kijkwijzer. Jaarlijks zetten we een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen en ouders. Ook vullen leerlingen met regelmaat vragenlijsten in om feedback te geven op het functioneren van docenten. 

Scholen op de kaart
Nadere informatie over de verantwoording van de kwaliteit van ons onderwijs en resultaten is terug te vinden op de website “Scholen op de kaart”. Daar vindt u een antwoord op allerlei vragen, zoals ‘hoe veilig is de school?’, ‘welke ondersteuning biedt de school?’, ‘wat zijn de examenresultaten?’ en ‘hoe doen de leerlingen het in het vervolgonderwijs?’. Ook kunt u daar nader inzicht krijgen in de tevredenheid van leerlingen en ouders over de verschillende aspecten van ons onderwijs. Via onderstaande links komt u rechtstreeks in "Scholen op de kaart":

Jaarverslag

Het jaarverslag bevat naast een financiële verslaglegging ook een toelichting op de onderwijsontwikkeling en -kwaliteit.
Bekijk de financiële verslaggeving 2018.

ROQUIN